Taktila skyltar
En taktil skylt innebär att du kan känna texten. Skylten är utformad med små uppstående punkter och kan läsas av både seende och synskadade.

Dessa skyltar är till för att underlätta, och öka tillgängligheten, för alla som skall orientera sig på en plats eller i en lokal.

Vi har ett fullt sortiment av taktila skyltar och kan skräddarsy ett skyltsystem efter era önskemål

Enligt Boverkets föreskrifter och allmäna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmäna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader, BFS 2004:15,ALM1.